Alkoholberoende med sömnproblem - ökad suicidrisk

Klimkiewicz A, Bohnert A, Jakubczyk A, et al. The association between insomnia and suicidal thoughts in adults treated for alcohol dependence in Poland. Drug Alcohol Depend 2012;122:160-3

Det finns sedan länge kunskap om korrelationen mellan alkoholberoende och suicidalitet. Denna polska studie visar på att risken ökar än mer vid sömnproblem.

Bakgrunden till studien är att det finns samband mellan sömnproblem och suicid och ökat intag av alkohol, varför frågeställningen blev om suicidrisken är större för individer med sjukdomen alkoholberoende.

I denna polsk-amerikanska studie, genomförd vid universitetet i Warszawa, inkluderades 304 patienter, som ingick i ett behandlingsprogram för alkoholberoende. Olika internationella skattningsskalor användes inför den statistiska bearbetningen.

Resultatet blev signifikant för sambandet mellan sömnproblem och suicidalitet för denna patientgrupp, även vid en justering för eventuell övrig psykiatrisk symtomatologi.

Författarna konkluderar att för polska vuxna med alkoholberoende var suicidala tankar vanliga vid svåra sömnproblem.

KOMMENTAR
Självmordsfrekvensen är klart förhöjd vid alkoholberoende och har ofta samband med samtidig depression. En mindre del av suiciden kan dock förklaras av akut berusningsdrickande oberoende av samtidig depression eller alkoholdiagnos. Vidare förekommer ibland en kraftfull aggressivitet i abstinensfasen och denna kan i sällsynta fall resultera i ett oöverlagt självmord (Sternebring B, Alkoholberoende:220-21. Liber 2012).

I såväl den akuta abstinensen som i den protraherade abstinensen finns praktiskt taget alltid en sömnproblematik som ligger på enzym- och receptornivå. Det tar några månader innan balansen mellan alla hjärnans system åter är intakt.

Det finns således ett samband mellan alkoholberoendesjukdomen och under lång tid efter abstinensen även ett sömnproblem. Denna polska studie ha tagit fasta på detta och visar att inte bara alkoholberoendet i sig ger ökad suicidrisk, utan finns även sömnproblem är risken än större.

Det är viktigt att inte bagatellisera den långsträckta sömnproblematik som finns hos många med alkoholberoende.

BS