Svåra sömnstörningar vid alkoholberoende

Steinig J, Foraita R, Happe S, et al. Perception of sleep and dreams in alcohol-dependent patients during detoxication and abstinence. Alcohol Alcohol 2011;46:143-7

Det är viktigt att på ett optimalt sätt behandla sömnproblem hos alkoholberoende.

Syftet med denna tyska studie var att undersöka sömnkvalitet och drömupplevelser hos alkoholberoende under den akuta och den förlängda abstinensen. I forskningen deltog 37 alkoholberoende enligt ICD 10 och 35 motsvarande kontrollpersoner. Resultaten grundar sig på ett antal frågeformulär.

Största delen av resultaten var förväntade. Sömnkvaliteten är kraftigt försämrad för alkoholberoende under den akuta abstinensfasen. Upplevelsen av drömmarna var mycket mer negativ än för kontrollgruppen. Förbättringen av såväl sömnkvaliteten som drömupplevelserna var endast marginell så långt efter alkoholstoppet som fyra veckor. De alkoholberoende drömde inte oväntat oftare om alkohol än kontrollpersonerna, men intressant nog var det ingen av patienterna som rapporterade drömmar om alkohol under den akuta abstinensfasen.

KOMMENTAR
Forskningsrapporten får väl närmast betecknas som en pilotstudie med tanke på det låga antalet deltagare och därtill med hög drop-out. Dock är det första gången som en så specifik (abstinensfasen) undersökning publiceras.

Resultaten motvarade i stort de hypoteser forskargruppen ställt upp. Även om forskning kring sömnproblem under akuta abstinensen inte tidigare rapporterats, så finns det åtskillig forskning som belyser sömnproblematik hos alkoholberoende i stort.

Allmänt kan sägas att alkohol i måttliga mängder minskar tiden för insomning, vilket tagits som intäkt för att en ”sängfösare” som självmedicinering vid sömnsvårigheter inte är så dumt. Dock försämras sömnkvaliteten och sömncykeln rubbas. När det gäller alkoholberoende är sömnen i alla dimensioner riktigt allvarligt försämrad, något som också innefattar en ökad risk för sömnapné.

Alkohol är sålunda ingen bra sömnmedicin. I ett par undersökningar från början av 2000 framkom att mellan 36 och 72 procent av patienter som söker för sömnbesvär också hade en nära relation till alkohol, i större eller mindre mängder (Brower KJ, Insomnia, alcoholism and relapse. Sleep Med Rev 2003;7:523-39).

De flesta patienter som har alkoholberoende har svåra sömnproblem långt efter det att den akuta abstinensen avklingat. Det finns studier som visar på sömnrubbningar efter mer än ett års alkoholfrihet! Bestående sömnproblem ökar risken för återfall. Det är viktigt att ta sömnproblemen på allvar och behandla dessa adekvat!

I denna studie framkom också att det initialt under den akuta abstinensfasen finns en depressivitet som framkommer tydligt i skattningsskalorna, men efter fyra veckors nykterhet sjönk skattningssiffrorna och närmade sig normalisering, i flera fall under cut-off-poängen. Även denna undersökning understryker att det kan vara av värde att inte för snabbt sätta in antidepressiv medicinering utan avvakta några veckors nykterhet och därefter göra en ny depressionsbedömning.

BS