Hörselstörning vid Parkinsons sjukdom

Vitale C, Marcelli V, Allocca R, et al. Hearing impairment in Parkinson ́s disease: expanding the nonmotor phenotype. Mov Disord 2012;27:1530-5

Vid Parkinsons sjukdom finns det hittills mycket ringa information kring hörselfunktion.

De icke-motoriska symtomen vid Parkinsons sjukdom har under senare år fått en tilltagande uppmärksamhet. Det handlar om symtom som beror på sjukdomen själv, men även om biverkningar från de behandlingar som ges. Några av dessa symtom gäller sensoriska funktioner. Här finner vi till exempel hyposmi och visus-störningar, som kommit i fokus under senare år. Hörsel har hittills fått mycket lite uppmärksamhet.

Hörselstörningar är vanliga även hos den äldre befolkningen i allmänhet - Vid 85 års ålder har hela 62 % någon grad av hörselstörning. Orsakerna bakom hörselstörningen är inte helt klara, men tycks korrelera bland annat med kardiovaskulära riskfaktorer, som hyperlipidemi och hypertoni. Hörselnedsättning leder inte sällan till ökad social isolering och det tycks finnas en korrelation till både depression och demens. Avseende rörelsestörningar finns det dessutom en korrelation till essentiell tremor - essentiell tremor patienter har oftare en högfrekvens sensironeural hörselnedsättning. Vid Parkinsons sjukdom finns det hittills mycket ringa information kring hörselfunktion. Målsättningen med den föreliggande artikeln var att kartlägga hörselfunktionen hos parkinsonpatienter i jämförelse med en ålders- och könsmatchad kontrollgrupp.

Ett hundra arton konsekutiva patienter med diagnos Parkinsons sjukdom undersöktes. Man gjorde bland annat följande undersökningar: audiologisk anamnes och enkät, otoskopisk undersökning, tympanogram och akustiska reflexer, audiometri och auditiva evocerade potentialer.

Audiometrin påvisade en åldersberoende högfrekvens hörförlust som var vanligare hos parkinsonpatienterna jämfört med kontrollpersoner (71 % av parkinsonpatienterna respektive 56,6 % av kontrollpatienterna hade detta). Audiometrin korrelerade med Hoehn & Yahr stadium, men inte med övriga klinisk-demografiska variabler (exempelvis sjukdomslängd, UPDRS III och total L-dopados). De auditativa evocerade potentialerna var normala hos alla patienter.

Parkinsonpatienterna var mer drabbade av hörselstörning än vad som anges normalt för ålder i litteraturen och mer än här använd kontrollgrupp. Patienterna visade en åldersberoende perifer unieller bilateral hörselstörning. Flera patienter visade på patologiska mätvärden, trots att de själva inte märkt någon hörselstörning. Resultaten talar för att det huvudsakligen handlar om en perifer hörselstörning, men centrala komponenter är möjliga.

Huruvida denna hörselstörning är direkt orsakad av parkinsonsjukdomen eller om den är sekundär till en mer komplex störning av sensoriskt input som uppkommer under sjukdomens gång är ännu oklart. Alfa-synukleinpatologi har hittats framför allt i efferenta neuronala banor i innerörat. Detta kunde bidra till en ökad risk för hörselförlust. Författarna tycker att det verkar troligt att det naturliga åldrandet tillsammans med den neurodegenerativa processen vid Parkinsons sjukdom påverkar cochleär transduktion och att detta leder till presbyacusis.

KOMMENTAR
Denna studie visar en association mellan Parkinsons sjukdom och hörförlust, och påvisar sålunda ytterligare ett icke-motoriskt symtom som kan höra till sjukdomen och som man bör efterfråga i anamnesen. Det krävs nu ytterligare forskning för att fastställa orsakerna till denna hörförlust för att om möjligt i framtiden kunna motverka dess uppkomst.

PO